سرمایه گذاری در بورس با سپهر


خدمات تهاتر کالا


امروزه در بازار تهاتری نوین، با گسترش دامنه محصوالت، نیازها و خدمات و گسترش جغرافیایی جوامع بشری، امکان انجام مبادالت به صورت کامال پایاپای بین دو نفر یا دو شرکت کمتروجود دارد و باید زنجیره های تولید و مصرف گسترده تری بین اعضای جامعه برای انجام مبادالت بوجود آورد که بمنظورمدیریت گردش معامالت نیاز به یک سند تجاری برای انجام مبادالت بین افراد حتمی است.امروزه تمام بازار های تهاتری نوین ازیک سندتجاری برای گردش اعتباربین اجزای بازاروتشکیل زنجیره های عرضه وخریددرداخل جامعه بهره می برند.


با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور بسیاری از بنگاههای اقتصادی ترجیح می دهند به جای جابجایی ارز در مبادالت کاالیی به رویکرد تهاتر کاالیی روی آورند.


در این زمینه نیز این شرکت اقدام به ایجاد پایگاه داده ای از فعاالن اقتصادی در این زمینه کرده و با تعامل با آنها این فرصت را پدید اورده است که بتوان امکان تهاتر را در مبادالت کاالیی بین المللی ایجاد کرد.


این تبادالت بیشتر در زمینه های ذیل صورت می گیرد:صنایع فوالدی

 • • مواد اولیه و محصوالت


پتروشیمی

 • • محصوالت پتروشیمی
 • • کاتالیست
 • • مواد شیمیایی


صنایع غذایی و محصوالت دامی

 • • گوشت و فراورده های دامی
 • • بذر و خوراک


صنعت و ساختمان

 • • مصنوعات فلزی و چوبی
 • • سیمان و مصالح ساختمانی


دارویی

 • • مواد اولیه


راهکار ما در این زمینه شامل مراحل ذیل است

- ایجاد پایگاه داده از شرکتهای دارای پتانسیل تهاتر داخلی

- ارتباط با شرکتهای خارجی آماده برای تهاتر

- بررسی شرایط و ویژگیهای طرفیت تهاتر از منظر کاالیی و تبادالت مالی

- انعقاد قرادادهای بین المللی فی مابین

- نظارت بر حسن انجام تبادل

در این مسیر کارشناسان ما همواره در کنار شرکتهای طرف قرارداد بوده و خدمات برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فرایند را به عهده می گیرند.


برای شروع سرمایه گذاری در بازار بورس فرم زیر را پر کنید

 
 • ۷ روز هفته، ۲۴ ساعته پاسخگوی شما هستیم.
 • تمامی حقوق این وبسایت محفوظ است.
 • 021-40880662-3
 • واردات کالا
 • صادرات کالا
 • حوالجات بین المللی
 • حمل و نقل بین المللی
 • خبرنامه